فرم کلی
محاسبه وزن لوله و پروفيل
  1. اندازه اسمي قطر لوله (D)
  2. ضخامت (T)
  3. وزن محاسبه شده:
 

معرفی نیروی انسانی

وضعیت توزیع نیروی انسانی نیم سال اول 1393 :

human-power-distribution