فرصت های کارآموزی

شغلجنسیتمحل خدمتسابقهمدرک تحصیلیتوضیحات
مکانیکمردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 حداقل فوق دیپلم 
عمرانمردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 لیسانس 
طراح / گرافیستزن و مردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 حداقل فوق دیپلم 
امور اداریزن و مردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 حداقل فوق دیپلم 
برقمردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 حداقل فوق دیپلم 
صنایعزن و مردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
  لیسانس 
فروش و بازاریابیزناداره فروش
تبریز
 حداقل لیسانس 
ITزن و مردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 حداقل لیسانس 
حسابدارزن و مردمحل کارخانه
شهرک سلیمی
 فوق دیپلم و لیسانس 

فرم کارآموزی